Bel ons: (070) 26 29 311

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren. Het kwaliteitsstatuut maakt daarbij onderscheid tussen vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en beroepsbeoefenaren in instellingen.

Bron: NVO

Kwaliteitsstatuut GGZ Reflection